Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w PARYŻU Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w PARYŻU

Deklaracja dostępności Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

                       

Deklaracja dostępności Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Korchel.
 • E-mail: paryz-genowefa@orpeg.pl
 • Telefon: +33 6 63 06 07 91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu
 • Adres: 18 rue Claude Lorrain
  75016 Paryż
 • E-mail: paryz-genowefa@orpeg.pl
 • Telefon: +33 6 63 06 07 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkola Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu adres 18 rue Claude Lorrain , 75016 Paryż

Do wejścia prowadzi chodnik, nie ma utrudnień w dostępie dla wózków , ofiarujemy niezbędną pomoc  dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących .

 

Jubileusz 30-lecia naszej szkoły

Nasza Szkoła świętuje 30-lecie! Pierwszy dzień obchodów tego jubileuszu odbył się w Ambasadzie RP, gdzie Pan Andrzej Szydło. Konsul...

Opublikowano: 01 czerwca 2024

Dzień Dziecka w naszej Szkole

Dzień Dziecka w naszej Szkole. Kolorowy.Parasol długopisy 3d, dixit i inne gry planszowe umilały czas naszym wychowankom. więcej na...

Opublikowano: 01 czerwca 2024