Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w PARYŻU Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w PARYŻU

Polityka prywatności

 

Zachowanie poufności danych i poszanowanie prawa do prywatności osób, których dane osobowe przetwarzamy jest dla nas bardzo ważne. Z uwagi na powyższe dbamy, aby każdy użytkownik przedmiotowej strony internetowej wiedział w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane jego dane osobowe, kiedy są one wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują mu w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych.

 

DEFINICJE i SKRÓTY:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

ADO- Administrator -Administrator Danych Osobowych – Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w PARYŻU.

Serwis – strona internetowa https://genowefa.orpeg.pl/

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu.

IOD – Inspektor Ochrony Danych\osoba odpowiedzialna za kwestie związane z ochroną danych osobowych w Szkole – Marcin Kominiarczykiod@orpeg.pl

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w PARYŻU

Adres do korespondencji :

18, rue Claude Lorrain

75016 PARIS

 

e-mail:

genowefa@orpeg.pl

 

Administrator dokłada wszelkiej staranności by interesy i prawa osób, których dane dotyczą, były odpowiednio chronione, a  w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych  z  prawem  celów  i  niepoddawane  dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
  w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • przechowywane w  postaci  umożliwiającej  identyfikację  osób,  których  dotyczą,  nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – związanych z działalnością Administratora, rekrutacją do Szkoły itp. Dane są przetwarzane przez okres określony przepisami prawa;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa;
 3. w celach kontaktowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora. Dane będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia sprawy.
 4. przeprowadzenie ankiet, sondaży, statystyk. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub f RODO przez czas niezbędny do zrealizowania tego celu, maksymalnie do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub wycofania zgody;
 5. dochodzenia naszych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 6. wypełnienia obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego;
 7. celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO. Dane będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzana danych;
 8. związanym z technologią cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 9. innych celach każdorazowo wskazanych w formularzach zgody.

 

 

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w medium społecznościowym Facebook Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania działalności Administratora, informowania o wydarzeniach, akcjach organizowanych przez Administratora lub inne podmioty. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora.

 

 

ODBIORCY DANYCH

 Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym
z Administratorem, w tym:

 1. podmiotowi zapewniającemu hosting strony internetowej,
 2. firmom doradczym,
 3. medium społecznościowym: Facebook
 4. Google Analytics,
 5. Wykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi,
 6. bankom, podmiotom obsługującym płatności,
 7. oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, w tym upoważnionym organom państwowym.

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w serwisie społecznościowym Facebook. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania działalności Administratora, informowania o akcjach marketingowych i innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Na naszej stronie znajdują się wtyczka Facebook. Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera te wtyczki Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy, czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy i tam przechowywana. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Facebook posiada swoją siedzibę poza Unią Europejską, dlatego też dane osobowe będą udostępniane do państw trzecich (państw spoza EOG – Europejskim Obszarem Gospodarczym).

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 

 

GOOGLE ANALYTISC

Administrator korzysta z Google Analytics tj. usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako: „Google”).

Google Analytics wykorzystuje cookies czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze) i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Dane te są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Na zlecenie Administratora Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz Administratora.

Aby zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem:  tools.google.com/dlpage/gaoptout

Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania z Serwisu oraz jego usprawniania.

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1  lit. f  RODO.

Warunki korzystania są dostępne pod adresem: www.google.com/analytics/terms/de.html,

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 

TWOJE PRAWA

 

 1. Prawo do wycofania zgody:

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do wycofania jej w każdym momencie. Każdorazowo zostaniesz o tym poinformowany. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać od Administratora informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

 

 1. Prawo do przenoszenia:

 Gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, masz prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie
o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy
to jedynie danych nam dostarczonych. Masz prawo do żądania przesłania kopii Twoich danych innemu podmiotowi.

 

 1. Prawo do sprostowania danych:

Masz prawo zażądać sprostowania lub poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

 

 1. Prawo do usunięcia danych:

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych zostanie przez nad niezwłocznie zrealizowane:

 • Jeśli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa ich przetwarzania.
 • Jeśli usunięcie jest wymagane celem wywiązania się ze zobowiązań prawnych przewidzianych w prawie Unii lub w prawie polskim.
 • Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie wystąpią nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzamy je w związku z marketingiem bezpośrednim.
 • Jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Masz prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli:

 1. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wówczas możesz nie zgodzić się na usunięcie Twoich danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 2. nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 3. zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 4. Twoje dane są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed Twoimi roszczeniami.

 

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania:

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

 

 1. Skarga do organu nadzorczego:

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

 

INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIES

 Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

– utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

– dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach Serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

– “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisów,

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

– pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

– “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

-“reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

 

KONTAKT

 We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: genowefa@orpeg.pl

 

 

AKTUALIZACJA

 Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą one obowiązywały. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad prywatności na bieżąco.